Jahrespreis 2022

strelitz.wärme24-ökologisch (ww)

Arbeitspreis

Netto

52,38 Euro/MWh

Brutto

56,05 Euro/MWh

Grundpreis

78,32 Euro/kW

83,80 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

52,38 Euro/MWh

Brutto

56,05 Euro/MWh

Grundpreis

Netto

78,32 Euro/kW

Brutto

83,80 Euro/kW


strelitz.wärme24-ökologisch (mit Warmwasser)

4. Quartal 2022

Arbeitspreis

Netto

84,17 Euro/MWh

Brutto

90,06 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

81,55 Euro/kW

87,26 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

84,17 Euro/MWh

Brutto

90,06 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

81,55 Euro/kW

Brutto

87,26 Euro/kW


3. Quartal 2022

Arbeitspreis

Netto

69,51 Euro/MWh

Brutto

82,72 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

81,55 Euro/kW

97,04 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

69,51 Euro/MWh

Brutto

82,72 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

81,55 Euro/kW

Brutto

97,04 Euro/kW


2. Quartal 2022

Arbeitspreis

Netto

57,01 Euro/MWh

Brutto

67,84 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

81,55 Euro/kW

97,04 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

57,01 Euro/MWh

Brutto

67,84 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

81,55 Euro/kW

Brutto

97,04 Euro/kW


1. Quartal 2022

Arbeitspreis

Netto

52,43 Euro/MWh

Brutto

62,39 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

81,55 Euro/kW

97,04 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

52,43 Euro/MWh

Brutto

62,39 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

81,55 Euro/kW

Brutto

97,04 Euro/kW


4. Quartal 2021

Arbeitspreis

Netto

50,49 Euro/MWh

Brutto

58,57 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

78,76 Euro/kW

93,72 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

50,49 Euro/MWh

Brutto

58,57 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

78,76 Euro/kW

Brutto

93,72 Euro/kW


3. Quartal 2021

Arbeitspreis

Netto

44,08 Euro/MWh

Brutto

52,46 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

78,76 Euro/kW

93,72 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

44,08 Euro/MWh

Brutto

52,46 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

78,76 Euro/kW

Brutto

93,72 Euro/kW